helianthus-bag-shop-harbour-city-hong-kong

Helianthus bag shop Harbour City Hong Kong.

Helianthus bag shop, located within Harbour City shopping center in Hong Kong.